Adatkezelési tájékoztató

 

Magyar Termőföld
Ingatlanhasznosító Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2020. április 1.
 

1. BEVEZETÉS
2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ADATAI
3. DEFINÍCIÓK
4. ALAPELVEK A MAGYAR TERMŐFÖLD INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT. ADATKEZELÉSE SORÁN
5. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
5.1. A WWW.MTFKFT.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI
5.2. FÖLDTULAJDONOSOK ADATAINAK KEZELÉSE
5.3. KAPCSOLATFELVÉTEL (TERMŐFÖLD ÉRTÉKESÍTÉS, BÉRLŐ REGISZTRÁCIÓ)
5.4. EGYÉB ADATKEZELÉSEK
6. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK


 

1. BEVEZETÉS
A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. mint adatkezelő (a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://mtfkft.hu/?content=adatkezeles címen. A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg (info@mtfkft.hu) nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. bár elkötelezett a szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. tekintettel arra, hogy számára az üzleti ügyfelek bizalmas adatai éppoly fontosak, mint a természetes személyeké, ezért az adatvédelmi törvény előírásain felül vállalja, hogy nem csak természetes személy, de jogi személy ügyfelei tekintetében is alkalmazza rendelkezéseit.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így tevékenységét különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info. tv.), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Eker tv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek betartásával végzi.

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ADATAI
Neve: Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft.
Székhelye: 3530 Miskolc, Erzsébet tér 2.
Adószáma: 13674267-2-05
Nyilvántartási száma: Cg. 05-09-012918
Nyilvántartó hatósága: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
E-mail címe: info@mtfkft.hu

3. DEFINÍCIÓK
A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az Info. tv., valamint a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint.
3.1. Érintett: bármely információ alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy.
3.2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
3.3. Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
3.4. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,íriszkép) rögzítése.
3.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.
3.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel. 3.7. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
3.8. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.
3.9. Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

4. ALAPELVEK A MAGYAR TERMŐFÖLD INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT. ADATKEZELÉSE SORÁN
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

5. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. tevékenységének adatkezelései részben önkéntes hozzájáruláson, részben törvényi felhatalmazáson alapulnak. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, felhasználását, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik lehetővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5.1. A WWW.MTFKFT.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, IP cím, a meglátogatott oldal címe, annak az oldalnak a címe, ahonnan a látogató "klikkeléssel" érkezett ("referer"), a felhasználó számítógépének operációs rendszerével, böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: 30 nap.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Külső szolgáltatók adatkezelése: A portál HTML kódja a Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerveréről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szervere szolgálja ki. A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.

Az adatok külső szolgáltató szervere általi kezeléséről az alábbi adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani: A www.mtfkft.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani. A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jeleníthet meg a www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató.

A külső szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: https://www.adatvedelmiszakerto.hu/2010/10/cookie-es-adatvedelem-felhasznalok-nyomokovetese-az-interneten/

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

5.2. FÖLDTULAJDONOSOK ADATAINAK KEZELÉSE

Az adatkezelés célja: a földtulajdonosok nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a földek értékesítési folyamatának menedzselése, vételi ajánlat küldése, a tranzakciók dokumentálása, kapcsolattartás, a földtulajdonosi szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, egyéb tájékoztatás küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Ptk. 6:64, 6:65 és 6:22 §§-ai, valamint a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

Az adatok forrása: a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai, telefonkönyvi adatok, az érintett adatszolgáltatása - akár a Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. részére, akár megbízott alkusza részére -, az érintett ismerősének adatszolgáltatása - az érintett felhatalmazása alapján.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátumok, időpontok, név, születési név, születési idő és hely, anyja neve, lakcím, levelezési cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, személyi szám, személyi igazolvány szám, adóazonosító jel, statisztikai számjel, földműves regisztrációs szám, őstermelői igazolvány szám, bankszámlaszám, képviselő neve, titulusa, elérhetősége, kapcsolattartók, egyéb azonosítók és elérhetőségek, ajánlatok és tranzakciók, az érintett ingatlanjaival kapcsolatos adatok, tulajdoni lapok, a tulajdonos ügyleteivel kapcsolatos adatok, szerződések, aláírások, adatkezeléshez, közvetlen üzletszerzési célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: amennyiben a tulajdoni lap nem kerül felhasználásra, 90 nap; ha ajánlattételre kerül sor, az utolsó vételi ajánlat küldésétől számított 5 év; amennyiben eredményes közvetítés, vagy más üzleti kapcsolat kialakult, úgy a Számv. tv. 169. §-ának megfelelően az utolsó tranzakciót követő 8 év.

Adattovábbítás: partnercég illetve ügyvéd részére. Az ügyvéd személyéről és a partnercégről a tulajdonos egyedileg kap tájékoztatást. Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés nyilvántartási száma: 40480.

5.3. KAPCSOLATFELVÉTEL (TERMŐFÖLD ÉRTÉKESÍTÉS, BÉRLŐ REGISZTRÁCIÓ)

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, úgy a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. a beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével és más, önként megadott személyes adatával együtt, valamint a "Kapcsolat" menüpontban található űrlapok (Termőföld értékesítés, Bérlő regisztráció) segítségével küldött üzeneteket az űrlapon és az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

Amennyiben a kapcsolatfelvétel céljának teljesítése érdekében szükséges, a személyes adatok rögzítésre kerülnek a jelen Tájékoztató 5.2. pontjában ismertetett adatbázisban.

5.4. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, valamint az Integrity Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) székhelyén található szervertermében elhelyezett szerverén találhatók meg.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.9 Adatkezelési nyilvántartási szám: 40480.

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálati útján.

Az érintett kérelmére a Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. költségtérítést állapít meg.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Magyar Termőföld Ingatlanhasznosító Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet, vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 1 391 1400, www.naih.hu).

A jelen tájékoztató egyoldalú módosítására az adatkezelő az adatkezelést meghatározó kötelező jogi előírások keretei között jogosult.

Adatvédelmi tisztviselő (DPO): Bovard Kft. (info@bovard.hu)